Zakres oferowanych usług

1. Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji tj. pozyskanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W zakres przygotowania wchodzi również sprawdzenie dokumentacji projektowej, kosztorysów pod względem kompletności wykonania, zgodności z umową i posiadania wymaganych prawem uzgodnień.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego

Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego wg. wymagań Inwestora, celem wyłonienia Wykonawcy inwestycji i podpisania umowy o roboty budowlano-montażowe.

3. Nadzór inwestorski

  1. Zawiadomienie organów administracji publicznej i autora Biura Projektów o rozpoczęciu realizacji inwestycji.
  2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy.
  3. Nadzór inwestorski we wszystkich branżach, pełniony przez Inspektorów nadzoru zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
  4. Uzyskanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.
  5. Odbiór końcowy inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów odbiorowych.

4. Obsługa ekonomiczno – prawna inwestycji

  1. Sprawdzanie faktur.
  2. Nadzór nad płatnościami generalnego wykonawcy i podwykonawców.
  3. Końcowe rozliczenie inwestycji.